Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΚορινθίωνΤακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων....


Μετά την ματαίωση των κατά την 26-07-2019 και 02-08-2019 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τις αριθμ. 225153/22-07-2019 και 26110/29-07-2019 προσκλήσεις συνεδριάσεων, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, θα διεξαχθεί νέα δημόσια συνεδρίαση την 06 του μηνός Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος), με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων των προηγούμενων δύο προσκλήσεων.

-Τροποποίηση της αριθμ. 31/627/2018 προηγούμενης απόφασης Δ.Σ. ως προς την παράγραφο 6 (πληρωμές δαπανών) του Μνημονίου συνεργασίας για την εκτέλεση του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές -Έρευνες και Εργασίες» της Πράξης ΕΣΠΑ «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)»
-Γνωμοδότηση περί χορήγησης νέων παροχών ισχύος στο περιβάλλοντα χώρο του Ανοιχτού Θεάτρου και στο παλιό Γυμνάσιο του Σοφικού του Δήμου Κορινθίων.
-Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II – Πρόσκληση VII με τίτλο: -«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
-Γνωμοδότηση περί αποδοχής συνολικού ποσού 3.173,79 € , αποζημίωση ασφαλιστικής εταιρείας για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε στύλο φωτισμού του Δήμου Κορινθίων
-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού
-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού»
-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Συντήρηση Σχολείων Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης»
-Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας»
-Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση Αυλείου Χώρου Κοινοτικού Γραφείου στην Τ.Κ. Κουταλά»
-Έγκρισητου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας»
-Έγκριση 2ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση Κ.Χ. Αγίου Ιωάννη»
-Έγκριση 2ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση Σχολείων Α΄Θμιας Εκπαίδευσης (έτους 2017)»
-Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων»
-Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Εργασίες Συντήρησης της Ε.Ο. Ισθμού – Επιδαύρου, εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου»
-Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Εργασίες Συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου – Άργους, εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου»
-Σύσταση επιτροπής προσωρινής – οριστικής – παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου»
Τοποθέτηση σήμανσης δύο (2) αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων επί της οδού Απ. Παύλου με αρ. 27 για τις ανάγκες του Τελωνείου Κορίνθου στην πόλη της Κορίνθου
-Διατήρηση ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0506017 του ΟΤ.718 στην περίμετρο του σχεδίου της περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων
-Αδεία εισόδου – εξόδου εγκατάστασης της εταιρείας με την επωνυμία Κ. ΞΥΔΗΣ- Δ. ΚΟΛΟΠΑΣΤΑΣ- Κ. ΝΕΖΗΣ Ο.Ε. στη θέση «Πύργος-Μαγούλα» Δ.Κ. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
-Τροποποίηση άδειας εισόδου- εξόδου οχημάτων σε βιομηχανία παραγωγής ηλιακών θερμοσιφώνων, ηλιακών συλλεκτών και boiler με την επωνυμία ΚΙΚΕΡΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΤΕ στη θέση «Κοσμά» Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων
-Διατήρηση ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 020909 του ΟΤ.304 στην περιοχή «Αγιαννιώτικα» του σχεδίου πόλης της Κορίνθου
-Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Αγίου Γεωργίου» του Δήμου Κορινθίων στο Κ.Φ.262
-Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
-Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών
-Έγκριση αποφάσεων του πρακτικού 1/2019 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων
-Διαγραφές οφειλών
Διαγραφές βεβαιωμένων Τελών Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
-
Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 96 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α’ 114), το Συμβούλιο κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση θα έχει απαρτία και θα αποφασίσει με την παρουσία τουλάχιστον του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

Μετά την ματαίωση των κατά την 26-07-2019 και 02-08-2019 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τις αριθμ. 225153/22-07-2019 και 26110/29-07-2019 προσκλήσεις συνεδριάσεων, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την 06 του μηνός Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2οςόροφος), με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων των προηγούμενων δύο προσκλήσεων.

-Τροποποίηση της αριθμ. 31/627/2018 προηγούμενης απόφασης Δ.Σ. ως προς την παράγραφο 6 (πληρωμές δαπανών) του Μνημονίου συνεργασίας για την εκτέλεση του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» της Πράξης ΕΣΠΑ «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)»

-Γνωμοδότηση περί χορήγησης νέων παροχών ισχύος στο περιβάλλοντα χώρο του Ανοιχτού Θεάτρου και στο παλιό Γυμνάσιο του Σοφικού του Δήμου Κορινθίων.
-Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II – Πρόσκληση VII με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
-Γνωμοδότηση περί αποδοχής συνολικού ποσού 3.173,79 € , αποζημίωση ασφαλιστικής εταιρείας για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε στύλο φωτισμού του Δήμου Κορινθίων
-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού
-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού»
-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Συντήρηση Σχολείων Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης»
-Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας»
-Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση Αυλείου Χώρου Κοινοτικού Γραφείου στην Τ.Κ. Κουταλά»
-Έγκρισητου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας»
Έγκριση 2ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση Κ.Χ. Αγίου Ιωάννη»
-Έγκριση 2ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση Σχολείων Α΄Θμιας Εκπαίδευσης (έτους 2017)»
-Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων»
-Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Εργασίες Συντήρησης της Ε.Ο. Ισθμού – Επιδαύρου, εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου»
-Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Εργασίες Συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου – Άργους, εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου»
-Σύσταση επιτροπής προσωρινής – οριστικής – παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου»
-Τοποθέτηση σήμανσης δύο (2) αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων επί της οδού Απ. Παύλου με αρ. 27 για τις ανάγκες του Τελωνείου Κορίνθου στην πόλη της Κορίνθου
-Διατήρηση ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0506017 του ΟΤ.718 στην περίμετρο του σχεδίου της περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων
-Αδεία εισόδου – εξόδου εγκατάστασης της εταιρείας με την επωνυμία Κ. ΞΥΔΗΣ- Δ. ΚΟΛΟΠΑΣΤΑΣ- Κ. ΝΕΖΗΣ Ο.Ε. στη θέση «Πύργος-Μαγούλα» Δ.Κ. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
-Τροποποίηση άδειας εισόδου- εξόδου οχημάτων σε βιομηχανία παραγωγής ηλιακών θερμοσιφώνων, ηλιακών συλλεκτών και boiler με την επωνυμία ΚΙΚΕΡΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΤΕ στη θέση «Κοσμά» Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων
-Διατήρηση ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 020909 του ΟΤ.304 στην περιοχή «Αγιαννιώτικα» του σχεδίου πόλης της Κορίνθου
-Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Αγίου Γεωργίου» του Δήμου Κορινθίων στο Κ.Φ.262
-Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
-Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών
-Έγκριση αποφάσεων του πρακτικού 1/2019 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων
-Διαγραφές οφειλών
-Διαγραφές βεβαιωμένων Τελών Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 96 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α’ 114), το Συμβούλιο κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση θα έχει απαρτία και θα αποφασίσει με την παρουσία τουλάχιστον του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αναστάσιος Κοντογιώργος

Πηγή:hlektra.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Previous
Next Post »