Θέσεις εργασίας σε μουσεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας
39 ημερήσιους φύλακες, 6 νυχτοφύλακες και 1 θέση προσωπικού καθαριότητας ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την Κορινθία..
Οι θέσεις θα κατανεμηθούν σε μουσεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας. Η προκήρυξη με την ακριβή κατανομή των θέσεων θα δημοσιευτεί εντός των επόμενων ημερών.

Το υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης χιλίων τριακοσίων δεκατεσσάρων (1.314) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οχτώ (8) μηνών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αναλυτικά ανά ειδικότητα θα γίνουν οι παρακάτω προσλήψεις:
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης – Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων – 1.163 θέσεις
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων – 99 θέσεις
ΤΕ Λογιστικού – 5 θέσεις
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας – 41 θέσεις
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Εργάτες – 6 θέσεις

Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού στις ανωτέρω Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. Για το Προσωπικό Φύλαξης και Καθαριότητας, εγκρίνεται η απασχόληση με αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και η εργασία πέραν του πενθημέρου, που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, μετά τη δημοσίευση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις Προσωπικού Φύλαξης θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο στην ειδικότητα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ, ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Όλη η απόφαση ΕΔΩ


Πηγή:hlektra.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Previous
Next Post »