Έρχεται αυστηρότερο πλαίσιο ασφάλισης των οχημάτωνΝέους, αυστηρότερους κανόνες για τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων με στόχο την καλύτερη προστασία των θυμάτων τροχαίων, αλλά και την εναρμόνιση της νομοθεσίας σε μια σειρά τομείς, που αφορούν τον ασφαλιστή, το ιστορικό ζημιών, τα ανασφάλιστα οχήματα και τα ελάχιστα ποσά κάλυψης, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή...

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, η πρόταση θα διασφαλίσει ότι τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων λαμβάνουν το πλήρες ποσό της αποζημίωσης που δικαιούνται, ακόμη και σε περίπτωση αφερεγγυότητας του ασφαλιστή. Οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίσουν επίσης ότι τα άτομα που διαθέτουν ιστορικό προηγούμενων ζημιών σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. υπόκεινται στην ίδια μεταχείριση με τους εγχώριους λήπτες ασφαλίσεων και ενδεχομένως επωφελούνται από καλύτερους όρους ασφάλισης.

Οι προτεινόμενες αλλαγές προωθούνται μέσω τροποποίησης της ισχύουσας σήμερα οδηγίας για την ασφάλιση αυτοκινήτων, ενώ θα διευκολύνουν επίσης τις αρχές στην καταπολέμηση της οδήγησης ανασφάλιστων οχημάτων. Ευθυγραμμίζει τα ελάχιστα επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης των αυτοκινήτων σε ολόκληρη την Ε.Ε. και αποσαφηνίζει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την ασφάλιση αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Ειδικότερα, οι νέοι κανόνες της Κομισιόν θα επιφέρουν τις εξής αλλαγές στην ασφάλιση αυτοκινήτων:

Αφερεγγυότητα του ασφαλιστή: Αν ο ασφαλιστής του οχήματος που ευθύνεται για ένα ατύχημα είναι αφερέγγυος, τα θύματα θα αποζημιώνονται σύντομα και πλήρως στο κράτος-μέλος κατοικίας τους. Η αλλαγή αυτή διασφαλίζει ότι, σε διασυνοριακές καταστάσεις, η τελική οικονομική ευθύνη βαρύνει τον ασφαλιστικό κλάδο του κράτους-μέλους καταγωγής του ασφαλιστή, ενώ παράλληλα καθιστά δυνατή την ταχεία αποζημίωση των θυμάτων.

Βεβαιώσεις ιστορικού ζημιών: Οι ασφαλιστές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις βεβαιώσεις ιστορικού ζημιών που εκδίδονται από ασφαλιστή σε άλλο κράτος-μέλος όπως εκείνες που εκδίδονται από εγχώριους ασφαλιστές. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί ότι οι πολίτες που αγοράζουν ασφάλιση στο εξωτερικό μπορούν να επωφελούνται από πιο ευνοϊκά ασφάλιστρα, του ιδίου ύψους με αυτά των εγχώριων καταναλωτών.

Οδήγηση ανασφάλιστων οχημάτων: Οι εξουσίες των κρατών-μελών για την καταπολέμηση της οδήγησης ανασφάλιστων οχημάτων θα ενισχυθούν. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της οδήγησης ανασφάλιστων οχημάτων, γεγονός το οποίο προκαλεί αύξηση των ασφαλίστρων για τους έντιμους οδηγούς.

Ελάχιστα ποσά κάλυψης: Οι πολίτες της Ε.Ε. θα δικαιούνται το ίδιο επίπεδο ελάχιστης προστασίας όταν ταξιδεύουν εντός της Ε.Ε. Η πρόταση καθορίζει εναρμονισμένα επίπεδα ελάχιστης προστασίας για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες σε ολόκληρη την Ε.Ε., δεδομένου ότι τα σημερινά ελάχιστα επίπεδα διαφέρουν κάπως μεταξύ των κρατών-μελών.

Πεδίο εφαρμογής: Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου, με την πρόταση ενσωματώνεται στην οδηγία η πρόσφατη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Οι κανόνες διευκρινίζουν πλέον ότι τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κανονική χρήση ενός οχήματος για σκοπούς μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του εντός ιδιωτικών ιδιοκτησιών, καλύπτονται.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη κοινοτική οδηγία για την ασφάλιση αυτοκινήτων εκδόθηκε το 1972, με στόχο την προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων και τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων μεταξύ των κρατών-μελών. Στη συνέχεια, η προστασία των πολιτών της Ε.Ε. ενισχύθηκε σταδιακά, με πέντε οδηγίες για την ασφάλιση αυτοκινήτων. Το 2009, οι εν λόγω οδηγίες ενοποιήθηκαν σε μία ενιαία (οδηγία 2009/103/ΕΚ) για την ασφάλιση αυτοκινήτων. Τον Ιούνιο του 2016, η Επιτροπή ξεκίνησε εργασίες για την αξιολόγηση της εν λόγω οδηγίας, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση, τα αποτελέσματα της οποίας λήφθηκαν υπόψη στη νέα πρόταση.

Προστασία και ίση μεταχείριση

«Με τις συγκεκριμένες προτάσεις διασφαλίζουμε την καλύτερη προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων στο μέλλον, ενώ όταν οι πολίτες μετακινούνται σε άλλες χώρες και αγοράζουν ασφάλιση αυτοκινήτου σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., το ιστορικό ζημιών τους θα υπόκειται στην ίδια μεταχείριση με αυτό των εγχώριων καταναλωτών», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Loutraki365

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Previous
Next Post »