Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου με 48 θέματα


Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί στις 16/ 02/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα...
ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ


1. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών πλυσίματος/γρασαρίσματος οχημάτων στόλου Π.Ε. Αργολίδας. (επιβατηγά, φορτηγά/μηχανήματα έργου) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

2. Έγκριση συμπληρωματικής έκθεσης Επιτροπής καταλληλότητας σχετικής με την ολοκλήρωση των εργασιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις και διενέργεια μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος αυτής για προσφερόμενο ακίνητο στο οποίο στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε. Αργολίδας σύμφωνα με την αριθ. 114/2017 δ/ξη. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

3. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών ή προμήθειας υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

4. Έγκριση 5ης Τροποποίηση της Σύμβασης Μεταφοράς Μαθητών (αρ.2) της ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε. σχ.ετ.2016-2017 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΕΙΩΝ

5. 294048/46341 Λήψη απόφασης επί επιβολής κυρώσεων σε δρομολόγια Κουτσοποδίου. ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

6. Έγκριση επιδότησης μαθητών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Αργολίδας, για τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο έτους 2017. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπανών για τη συνδιοργάνωση του «5ου ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - NAFPLIO ΜΑRAΤΗΟΝ», στις 04/03/2018 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπανών για τη συνδιοργάνωση θρησκευτικής εκδήλωσης με θέμα: «ΠΟΝΤΟΣ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

9. 35536/5387 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για τις ανάγκες Δ/νσεων της Π.Ε. Αργολίδας ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

10. Έγκριση ανάθεσης της δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών του 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στις 27 Μαρτίου 2018 στη Βουλή των Ελλήνων ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

11. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση , μέχρι 19-06-2018 , του έργου :»ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΟΥΛΙ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ(ΘΕΣΗ ΦΙΛΙΑΝΔΡΑ) π/υ: 1.420.000,00€ Αναδόχου: ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

12. Έγκριση Συμβατικών Τευχών, Διακήρυξης Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και σύσταση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ», προϋπολογισμού 550.000€ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

13. Έγκριση Συμβατικών Τευχών, Διακήρυξης Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και σύσταση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την δημοπρασία του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» Π/Υ : 500.000,00 € Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

14. Κατακύρωση του από 30-1-2018 Πρακτικού 1ου της Επιτροπής Δακοκτονίας έτους 2017 για την συνολική εκτίμηση της εφαρμογής του έργου Παγιδοθεσίας της εταιρείας “ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ” για την ελαιοκομική περίοδο 2017-2018 στην Π.Ε. Λακωνίας. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

15.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελ/σου, Π.Ε. Λακωνίας, οικ. έτους 2018 για τις ανάγκες Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε. Λακωνίας. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του π/υ Π.Ε. Λακωνίας, οικ. έτους 2018 για την επισκευή του οχήματος ΚΗΗ 6568 αριθμού κυκλοφορίας της Π.Ε. Λακωνίας, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

17.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του π/υ Π.Ε. Λακωνίας, οικ. έτους 2018 για την επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ 2310 αριθμού κυκλοφορίας, της Π.Ε. Λακωνίας με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

18.Διενέργεια δημοπρασίας φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής για την εκμίσθωση από τρίτους ενός καταστήματος - καφετέριας εμβαδού 86,55 τ.μ., ιδιοκτησίας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας (Περιφέρειας Πελοποννήσου). ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


19. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή του δικηγόρου Τρίπολης κ. Ηλία Κοκκίνη. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή του δικηγόρου Τρίπολης κ. Ηλία Κοκκίνη. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

21. Έγκριση ανάθεσης για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας Π.Ε. Μεσσηνίας. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

22. Έγκριση ανάθεσης για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Μεσσηνίας. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ & ΕΔΡΑΣ


23. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Δ' τριμήνου 2017. ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του δικηγόρου Τρίπολης κ. Π. Σαμπράκου. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

25.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του δικηγόρου Τρίπολης κ. Κων/νου Μπουντή. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

26.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του δικηγόρου Τρίπολης κ. Δημητρίου Αναγνου. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικαστικής δαπάνης. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του δικηγόρου Τρίπολης κ. Ιωάννη Ανάγνου. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή δικηγόρων κ.κ. Βαρβάρας Γιαννακού και Βασιλικής Πάλη. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

30.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του δικηγόρου Τρίπολης κ. Δημητρίου Αναγνου. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του δικηγόρου Τρίπολης κας Στρατηγάκη Κανέλλας. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

32. Λήψη απόφασης επί της εξώδικης πρόσκλησης καταβολής απαιτήσεως Ανδρεάνας Μπρεθέ. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του δικηγόρου Τρίπολης κ. Ιωάννη Πανόπουλου. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του δικηγόρου Τρίπολης κ. Ιωάννη Πανόπουλου. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του δικηγόρου Τρίπολης κ. Γεωργίου Κολαντζιανού. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

36.Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου /Π.Ε. Αρκαδίας ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων κατά την δικάσιμο της6 - 3 - 2018.(υπόθεη Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας) ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή της δικηγόρου Τρίπολης κας Αθανασίας Πολυλημένου. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του δικηγόρου Τρίπολης κ. Ιωάννη Πέτρου Σαμπράκου. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών και την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

40. Έγκριση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας περαιώσεως της Μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΒΕΡΙΟΥ (ΑΝΑΒΑΛΟΥ)», ΚΩΔΙΚΟΣ: 2012ΣΕ07580177 της ΣΑΕ 0758 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

41. 3 Έγκριση δαπάνης , διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση της μικτής προμήθειας και γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΛΙΜΝΗΣ ΤΑΚΑ» π/υ: 6.944,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) Χρηματοδότηση 2017ΕΠ52600013. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 42. 36738/8578 Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αντιτύπων και επετειακού ιστορικού ημερολογίου για το έτος 2018 με τίτλο ‘’Θεόδωρος Κολοκοτρώνης- ο Αρχιστράτηγος της Εθνεγερσίας’’ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού IFT, που θα διεξαχθεί από 22-25/02/2018 στο Βελιγράδι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

44. 3 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο εκδηλώσεων του 9oυ «SYMPOSSIO GREEK GOURMET TOURING» για την παρουσίαση του προορισμού Πελοπόννησος, της γαστρονομίας και των προϊόντων της Πελοποννήσου σε ευρωπαϊκές πόλεις. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

45. Έγκριση της αρ. πρωτ: 37800/214/08-02-2018 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

46. Έγκριση μερικής τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 2652/28-12-2017 απόφασης . ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

47. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 36717/8572/7-2-2018 απόφασης Περιφερειάρχη Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

48. Έγκριση της με αρ. πρωτ.37301/211/9-2-2018 απόφασης Περιφερειάρχη ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Πηγή-argolikeseidiseis.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Previous
Next Post »