Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο


Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος στη Νεμέα Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β....

 την19η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Tρίτη και ώρα 7:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για την εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την ενίσχυση του Κ.Α.00-0122.002 για να διατεθεί για την απόδοση 60% τελών Λαϊκής Αγοράς του Δήμου μας στην Περιφέρεια δυνάμει του άρθρ.7 του Ν.4264/14. (60η αναμόρφωση)
2. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για την ενίσχυση διάφορων Κ.Α. των εξόδων για κάλυψη αναγκών του Δήμου. (61η αναμόρφωση)
3. Περί: Έγκρισης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2017 για λογιστική τακτοποίηση (62η αναμόρφωση)
4. Περί :Αποδοχής ποσού 106.020,00 € των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για υλοποίηση έργων και Επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2017 (πρώην ΣΑΤΑ) και κατανομή αυτού.
5. Περί: κατανομής πιστώσεων παρελθόντων ετών των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (πρώην ΣΑΤΑ) για υλοποίηση έργων και Επενδυτικών δραστηριοτήτων
6. Περί: αποδοχής ποσού 15.270,00 € που αφορά τέλος ακίνητης περιουσίας έτους 2017
7. Περί: αποδοχής ποσού 6.970,00.€ που αφορά τέλος τέλη διαφήμισης –κατηγορίας Δ’ (άρθρο 9 Ν.2880/2001) έτους 2017
8. Περί: αποδοχής επιχορήγησης από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που αφορά ασφαλιστικές εισφορές ωφελούμενων του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα.
9. Περί : Έγκρισης παράτασης της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Νεμέας με το Ελληνικό δημόσιο και το Υπουργείο Αθλητισμού και Πολιτισμού –Γενική γραμματεία Αθλητισμού για την εκτέλεση της πράξης «Αποπεράτωση κλειστού Γυμναστηρίου και Περιβάλλοντος χώρου Δήμου Νεμέας Ν. Κορινθίας», που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
10. Περί παράτασης της προθεσμίας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την εταιρεία « VM & Α Α.Ε.», για την παροχή υπηρεσίας ωρίμανσης και υποστήριξης στη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου « Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Νεμέας»
11. Περί: Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών ανταλλακτικών οχημάτων, αποτελούμενης από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους έτους 2018
12. Περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών αποτελούμενης από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους έτους 2018
13. Περί: Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών (πλην συμβάσεων προμηθειών που αναφέρονται σε λοιπές απόφασης συγκρότησης), αποτελούμενης από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους έτους 2018
14. Περί: Συγκρότησης Επιτροπής αποτελούμενης από τρείς (3) Δημοτικούς Υπαλλήλους για την γνωμοδοτική επιτροπή επισκευής, συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών των πάσης φύσεως μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2018.
15. Περί: Έγκρισης της με αριθμ. 100/2017 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. «Δανιήλ Παμπούκης», αναφορικά με ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικον. έτους 2018.
16. Περί : Έγκρισης της με αριθμ. 67/2017 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. «Πρατίνας», αναφορικά με ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικον.έτους 2018.
17. Περί :Τροποποίησης της με αριθμ. 6/37/2017 προηγούμενης απόφασης αναφορικά με αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό συμβούλιο του του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας «Δανιήλ Παμπούκης ».
18. Περί έγκρισης της με αριθμ. 9/45/2017 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πρατίνας» αναφορικά με έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2017
19. Περί Εγκρισης της με αριθμ. 73/2017 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. «Δανιήλ Παμπούκης» αναφορικά με έγκριση της έκθεσης εσόδων –εξόδων B τριμήνου 2017 για τον έλεγχο του προϋπολογισμού οικον. έτους 2017
20. Περί Εγκρισης της με αριθμ. 74/2017 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. «Δανιήλ Παμπούκης» αναφορικά με έγκριση της έκθεσης εσόδων –εξόδων Γ τριμήνου 2017 για τον έλεγχο του προϋπολογισμού οικον. έτους 2017
21. Λήψη απόφασης εξουσιοδότησης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου για υπογραφή των δεσμεύσεων που αφορούν την υλοποίηση δαπανών του προϋπολογισμού έτους 2018
22. Περί : Εξουσιοδότησης υπαλλήλων Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για συναλλαγές με Τράπεζες ,Οργανισμούς και Δ.Ο.Υ. κ.λ.π. για το έτος 2018
23. Περί : Ορισμού Δημοτικού υπαλλήλου ως επόπτη λαϊκής αγοράς για το Α’ εξάμηνο έτους 2018
24. Περί : Υπογραφή σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς για τη χρήση τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών(POS) και υπηρεσιών τύπου web Banking

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ
ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΗΓΗ-nemeapress.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Previous
Next Post »