Κορινθιακός Κόλπος:Ανοίγει η στρόφιγγα των χρηματοδοτήσεων για τις Natura


Το φιλί της ζωής, στους «κλινικά νεκρούς» Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, επιχειρεί να δώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ένα νέο σχέδιο νόμου που έθεσε σήμερα Δευτέρα σε διαβούλευση...

Η στρόφιγγα της κοινοτικής χρηματοδότησης είχε κλείσει στο τέλος του 2015 και έκτοτε οι Φορείς φυτοζωούν με τα... ψίχουλα που εξασφαλίζονται ετησίως από το Πράσινο Ταμείο.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι νέες προτεινόμενες ρυθμίσεις οι πόροι των Φορέων θα προέρχονται από:

α) Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου, η οποία θα καταβάλλεται στην αρχή κάθε ημερολογιακού εξαμήνου. Το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, η καταβολή της επιχορήγησης θα πραγματοποιείται αφού διαπιστωθεί πρώτα ότι οι Φορείς έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις τους.

β) Επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, που δίδονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

γ) Επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, που δύναται να δίδονται από τον προϋπολογισμό άλλων υπουργείων, από το Πράσινο Ταμείο, από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και από οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

δ) Πόροι προερχόμενοι από Ταμεία και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών.

ε) Έσοδα από τις δραστηριότητές τους που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς τους συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από προϊόντα που παράγουν ή εκμεταλλεύονται, εισιτήρια, ξεναγήσεις επισκεπτών και άλλες οικοτουριστικές δραστηριότητες, έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις, πώληση υλικών, εκχώρηση σημάτων ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις, προβολή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού και, γενικότερα, από την εκμετάλλευση και προβολή της περιοχής που βρίσκεται στην αρμοδιότητά τους.

στ) Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της περιουσίας τους, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές και χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων.

ζ) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις που μπορούν να συνάπτουν με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

η) Ποσά από κάθε άλλη νόμιμη και συμβατή με το σκοπό τους δραστηριότητα, τα οποία εγκρίνονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο.

θ) Έσοδα από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας).

Από την ίδρυση των Φορέων στις αρχές της δεκαετίας 2000, έως σήμερα, έχουν καταγραφεί αρκετά θετικά σημεία, αλλά κυρίως προβλήματα που οφείλονταν στις ελλιπείς πολιτικές της ελληνικής Διοίκησης για τη φύση και τη βιοποικιλότητα. Η χρόνια αδυναμία χάραξης ουσιαστικής περιβαλλοντικής πολιτικής επηρέασε και τους Φορείς.

Σήμερα καλύπτονται από τους Φορείς Διαχείρισης μόνον οι 116 από τις 419 περιοχές του δικτύου Natura 2000 (ποσοστό 27,7%). Βάσει του νέου σχεδίου νόμου προβλέπεται η κάλυψη να φτάσει στο 100% με την επέκταση των περιοχών ευθύνης των υφιστάμενων 28 Φορέων και με την ίδρυση επτά νέων Φορέων. Η μόνη περιοχή που προς το παρόν δεν εντάσσεται σε Φορέα είναι η χερσόνησος του Άθωνα, για την οποία προβλέπεται ειδικότερη ρύθμιση, η οποία αναμένεται ότι θα υλοποιηθεί εντός του 2018.

Επιπλέον, με το νέο σχέδιο νόμου για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών:

- Συγκροτούνται μικρότερα και αποδοτικότερα σχήματα διοίκησης (επταμελή ΔΣ),

- Συγκροτούνται Φορείς Διαχείρισης για περιοχές με μεγάλο περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα, π. χ. για τον Θερμαϊκό και τον Αμβρακικό Κόλπο (διεύρυνση ορίων υφιστάμενων φορέων), τον Κορινθιακό Κόλπο και τις νησιωτικές προστατευόμενες περιοχές (όπου η ανάπτυξη δράσεων οικοτουρισμού μπορεί να επιμηκύνει την τουριστική περίοδο),

- Στηρίζεται η εργασία των συμβασιούχων στους Φορείς με παράταση των συμβάσεών τους ως την προκήρυξη διαγωνισμών του ΑΣΕΠ για οχτάμηνες συμβάσεις (εντός του 2018). Στόχος η προκήρυξη διαγωνισμών για θέσεις αορίστου χρόνου εντός του 2019.

- Τίθενται διαδικασίες αξιολόγησης του προσωπικού και του έργου των Φορέων, σε ετήσια βάση

- Ρυθμίζονται εκκρεμότητες επί οργανωτικών και λειτουργικών ζητημάτων (σχετικά με το ωράριο των εργαζομένων, την κάλυψη οδοιπορικών κ. α.).

Η διαβούλευση του νομοσχεδίου θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017.

ΠΗΓΗ-Το Βήμα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Previous
Next Post »