Συνάντηση Νίκα – Κόρκα για τις εκδηλώσεις του 2021 της περιφέρειας Πελοποννήσου

Συνάντηση Νίκα – Κόρκα για τις εκδηλώσεις του 2021 της περιφέρειας Πελοποννήσου
Με την αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου για την Παιδεία και τον Πολιτισμό Αθηνά Κόρκα και την εντεταλμένη σύμβουλο για τις εκδηλώσεις 2021 Μαργαρίτα Σπυριδάκου συναντήθηκε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας για την εξέλιξη της προετοιμασίας της περιφέρειας για την σημαντική επέτειο....

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3 2020.
Εδώ και καιρό έχει ανοίξει το σύστημα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2019, μέσω του οποίου καλούνται και φέτος να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες μεταξύ αυτών και οι αγρότες αλλά και όσοι δηλώνουν αγροτικό εισόδημα, ανεξαρτήτως επαγγέλματος που ασκούν.

Παρακάτω, θα αναλυθεί ο τρόπος συμπλήρωσης των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων του εντύπου Ε3 για όσους δηλώνουν αγροτικά εισοδήματα ανεξαρτήτως σε τι καθεστώς ΦΠΑ ανήκουν ή αν είναι οι λεγόμενοι, αφανείς αγρότες οπότε δεν ανήκουν σε κανένα αφού η υποχρέωση αναγραφής τους, παραμένει η ίδια.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδάφιου της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 112 (Μέρος Β, παράγραφος 3) του ν. 4387/2016, ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους(κωδ.070) δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επιδοτήσεις του πυλώνα Ι της ΚΑΠ

Φορολόγηση


Βασική ενίσχυση

Από το 1ο ευρώ


Πράσινη (+) Συνδεδεμένες ενισχύσεις

Από το ποσό των 12.000 ευρώ και πάνω


Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, η βασική ενίσχυση φορολογείται από το πρώτο ευρώ, ενώ οι πράσινες και οι συνδεδεμένες φορολογούνται μόνο κατά το μέρος που, αθροιζόμενες, υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Ωστόσο, κάθε περίπτωση αγροτικής επιδότησης/ενίσχυσης αναγράφεται υποχρεωτικά στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3, αρχικά, για πληροφοριακούς σκοπούς (Πίνακας Γ2, κωδικοί 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079 και 080).

Σημειώνεται ότι οι τρεις αυτές κατηγορίες αποτελούν εισοδηματικές ενισχύσεις, ενώ όλες οι περιπτώσεις των επενδυτικών επιδοτήσεων (κωδικοί 074, 076 και 079), οι λοιπές περιπτώσεις των εισοδηματικών ενισχύσεων (κωδικοί 075, 077 και 080) και η κατηγορία της πρόωρης συνταξιοδότησης (κωδικός 078), δεν λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (σχετικό έγγραφο 175019/01.12.2016 του ΟΠΕΚΕΠΕ).

Περαιτέρω, οι λοιπές περιπτώσεις εισοδηματικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, (κωδικοί 075, 077 και 080), η πρόωρη συνταξιοδότηση (κωδικός 078), καθώς και το μέρος των πρασίνων και συνδεδεμένων που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (αθροιζόμενες δηλαδή μέχρι τις 12.000 ευρώ), δύνανται να καλύπτουν τεκμήρια, κατ' εφαρμογή της ΠΟΛ.1116/2015 εγκυκλίου. Για αυτό τον λόγο, τα ποσά αυτά αναγράφονται στους κωδ. 659/660 του Εντύπου Ε1 της δήλωσης φόρου εισοδήματος. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις αγροτικές αποζημιώσεις (κωδικός 070), καθώς επίσης και για τα ποσά των επενδυτικών ενισχύσεων/επιδοτήσεων (κωδικοί 074, 076 και 079), τα οποία συμπληρώνονται για πληροφοριακούς λόγους και δεν δύνανται να καλύπτουν τεκμήριο (σχετ. η ΠΟΛ.1116/2015).ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.tax-attestation.opekepe.gr) για τις επιδοτήσεις που αφορούν στο έτος 2019 φέρουν ακριβή χαρακτηρισμό για τον ορθό φορολογικό χειρισμό τους. Οι φορολογικές υποχρεώσεις των αγροτικών επιδοτήσεων, όπου αυτές υπάρχουν, εξακολουθούν να είναι ίδιες όσον αφορά στο χρόνο που αυτές βαρύνουν. Συγκεκριμένα, και κατ΄ εφαρμογή της ΠΟΛ.1116/2015 εγκυκλίου, οι αγροτικές επιδοτήσεις αντιμετωπίζονται φορολογικά στο έτος που αφορούν. Επισημαίνεται ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις -ενισχύσεις που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2019 και αφορούν είτε το ίδιο, είτε προγενέστερα φορολογικά έτη, με βάση στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν ήδη αναρτηθεί προκειμένου να διευκολυνθεί η συμπλήρωση του εντύπου. Τα ποσά των κωδικών αυτών συμπληρώνονται από το χρήστη, με παράλληλη δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς των στοιχείων που έχουν αποσταλεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους αντίστοιχους κωδικούς.

Αξίζει να σταθούμε στο γεγονός, ότι είναι διαφορετική η υποχρέωση σχετικά με την αναγραφή των αγροτικών επιδοτήσεων (κατά έτος που αφορούν) και κατ΄επέκτασιν από την φορολόγηση τους, από την υποχρέωση υπαγωγής στο κανονικό καθεστώς αγροτών και την τήρηση βιβλίων όπου σε αυτή τη περίπτωση λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων κάθε μορφής, που πράγματι καταβλήθηκε στον αγρότη εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους, έστω κι αν στο ποσό αυτό περιέχονται και ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων, που αφορούν σε προηγούμενα φορολογικά έτη (ημερολογιακά) με το όριο να είναι τα 5.000 ευρώ. (Σχετ. Εγκύκλιοι: α) αριθ. ΠΟΛ 1201/2016 και β) αριθ. Ε.2173/2019)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΏΣΕΙΣ

Με βάση τα ανωτέρω, υφίσταται η υποχρέωση υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων με χειρόγραφη μορφή, χωρίς πρόστιμο, στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ έως 31/12 εκάστου έτους προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται και να απεικονίζονται ορθά οι εισπράξεις αγροτικών ενισχύσεων που αφορούν παρελθόντα έτη (Α.1070/2020, ΠΟΛ.1116/2015). Η παραπάνω διαδικασία, υπήρχε πρόθεση από την ΑΑΔΕ να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από την φετινή χρονιά αλλά λόγω των εξελίξεων με την πανδημία πήγε πίσω χρονικά. Ευελπιστούμε την επόμενη χρονιά, το σύστημα να είναι έτοιμο ώστε να αποφευχθεί αυτή η διαδικασία της χειρόγραφης υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ

Όσοι εισπράττουν αγροτικές επιδοτήσεις/ενισχύσεις μπορούν να ενημερώνονται μέσα από τη σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr ) με τους κωδικούς taxis και όχι αποκλειστικά με την έκδοση ειδικών κωδικών για την ‘’Καρτέλα αγρότη’’ που ίσχυε πέρυσι. Συγκεκριμένα, στην σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), στο μενού «Εφαρμογές» επιλέγουμε «εφαρμογές για την ενημέρωση του πολίτη» και ακολούθως «Σύστημα Δημοσιοποίησης Πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ» ενώ τέλος, κλικάρουμε την δεύτερη επιλογή «Μέσω της εφαρμογής «Δημοσιοποίηση πληρωμών με την υποσημείωση με χρήση των κωδικών πρόσβασης του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Οικονομικών (taxisnet) »ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσό της βασικής ενίσχυσης (κωδ.071), όπως αναφέραμε φορολογείται από το πρώτο ευρώ καθώς και το άθροισμα των πράσινων (κωδ.072) και συνδεδεμένων ενισχύσεων (κωδ.073) για το μέρος άνω των 12.000 ευρώ, μεταφέρεται στον κωδ.362 του πίνακα Ζ1 και στον κωδ.322 του πίνακα Δ8, για να προσμετρηθούν στη διαμόρφωση του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Ειδικά για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και τους αφανείς αγρότες χωρίς Κ.Α.Δ. (κωδ.009 με ένδειξη 2 ή 3) οι πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων θα συμπληρώνονται στον κωδικό 361, ενώ οι αγροτικές επιδοτήσεις που λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα θα συμπληρώνονται στον κωδικό 362.

Τα παραπάνω αποτελούν γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες σύμφωνα και με τις έως σήμερα αποφάσεις και ερμηνευτικές εγκύκλιους που έχει εκδώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ωστόσο, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και κρίνεται απαραίτητο οι φορολογούμενοι να συμβουλεύονται τους λογιστές τους που είναι οι πλέον κατάλληλοι για την ορθή σύνταξη της φορολογικής τους δήλωσης.

Καλή δύναμη και υγεία σε όλους!*Ο κ. Αναστάσιος Λυμπερίου είναι Οικονομολόγος, Λογιστής-Φοροτεχνικός Α’ Τάξης . Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου. Μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

**Ο κ. Θοδωρής Καλοπήτας, Λογιστής-Φοροτεχνικός Α΄τάξης, ΜΒΑ.


Απο parakato.gr
 Το Σωματείο Επιβατών Προαστιακού ευχαριστεί τον Υφυπουργό Χρίστο Δήμα

Το Σωματείο Επιβατών Προαστιακού ευχαριστεί τον Υφυπουργό Χρίστο ΔήμαΕυχαριστήρια επιστολή προς τον βουλευτή Κορινθίας και υφυπουργό Ανάπτυξης Χρίστο Δήμα έστειλε η Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Επιβατών Προαστιακού κα Δέσποινα Πρινιά....
Υπόθεση Μαντλίν: Βρέθηκε ο άνθρωπος που την άρπαξε πριν από 13 χρόνια;

Υπόθεση Μαντλίν: Βρέθηκε ο άνθρωπος που την άρπαξε πριν από 13 χρόνια;«Σχεδόν αρκετές αποδείξεις» δηλώνει πως έχει η γερμανική αστυνομία ώστε να κατηγορήσει έναν σεσημασμένο 43χρονο παιδόφιλο, ο οποίος έκανε διαρρήξεις σε εξοχικά και βρισκόταν στο θέρετρο όπου έκανες διακοπές η οικογένεια ΜακΚαν τη νύχτα που εξαφανίστηκε πριν 13 χρόνια....
Ανακοίνωσε από τώρα ....την υποψηφιότητά του για τον Δήμο Κορινθίων

Ανακοίνωσε από τώρα ....την υποψηφιότητά του για τον Δήμο ΚορινθίωνΗ πρώτη ανακοίνωση υποψηφίου Δήμαρχου για τον δήμο Κορινθίων έγινε σήμερα το πρωί στην ραδιοφωνική εκπομπή του Νίκου Νικολόπουλου στο ράδιο “Ηλέκτρα 98, 8” , από τον καλεσμένο της εκπομπής κ. Δημήτρη Πρωτοπαπά , ενεργό πολίτη και πολιτικό μηχανικό στο επάγγελμα....
Πώς το ΑΦΜ θα γίνει ο νέος προσωπικός αριθμός και στις ταυτότητες

Πώς το ΑΦΜ θα γίνει ο νέος προσωπικός αριθμός και στις ταυτότητες
Για την κατάργηση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ και τον νέο ενιαίο αριθμό που θα χρησιμοποιείται από τους πολίτες μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης....
Πρόσκληση για Εθελοντική Αιμοδοσία στην Κόρινθο -  Γιατί είμαστε όλοι στην ίδια ομάδα

Πρόσκληση για Εθελοντική Αιμοδοσία στην Κόρινθο - Γιατί είμαστε όλοι στην ίδια ομάδαΟ Δήμος Κορινθίων σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου διοργανώνουν την 26η εθελοντική αιμοδοσία η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020, από 09:00 έως 13:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου «θωμάς Θωμαΐδης» (Δαμασκηνού 57, Κόρινθος)....

Μέτσοβο:Πάρτι έστησαν αρκουδάκια που ήπιαν το κρασί και το τσίπουρο σε αποθήκη (video)Μέχρι το κρασί και το τσίπουρο που ήταν στην αποθήκη μέσα σε αγρόκτημα του Μετσόβου κατανάλωσε η αρκούδα με τα αρκουδάκια της, σύμφωνα με το epiruspost.gr....
Συνέντευξη του Δημάρχου Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλου στο in.gr και τον δημοσιογράφο Χρήστο Ράπτη

Συνέντευξη του Δημάρχου Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλου στο in.gr και τον δημοσιογράφο Χρήστο ΡάπτηΟ Βασίλης Νανόπουλος ξέρει τι θέλει να κάνει στην Κόρινθο. Έχει αναγνωρίσει τα τρωτά σημεία του δήμου που χρειάζονται ενδυνάμωση και θέτει στόχους προς υλοποίηση....
Αλλαγές στις Εκκλησίες: Διπλάσιος ο αριθμός των πιστών - Πώς θα τελούνται γάμοι και βαπτίσεις

Αλλαγές στις Εκκλησίες: Διπλάσιος ο αριθμός των πιστών - Πώς θα τελούνται γάμοι και βαπτίσειςΧαλαρώνουν οι περιορισμοί που ισχύουν σήμερα στις εκκλησίες, σύμφωνα με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, του υπουργού Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια και της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκης Κεραμέως ....
Από την Κορινθία Το next big thing του ελληνικού μόντελινγκ

Από την Κορινθία Το next big thing του ελληνικού μόντελινγκ

Μαρία Λεπίδα. Η εντυπωσιακή Λουτρακιώτισσα που κατέκτησε τον τίτλο της Μις Ελλάς 2018 μαγνητίζοντας τους πάντες με το βλέμμα της έχει ένα Instagram που είναι σίγουρο πως θα λατρέψεις....
Στα γυρίσματα του βίντεο προβολής για την Κλιματική Αλλαγή «CLIMPACT» ο Χρίστος Δήμας

Στα γυρίσματα του βίντεο προβολής για την Κλιματική Αλλαγή «CLIMPACT» ο Χρίστος ΔήμαςΤο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών επισκέφθηκε σήμερα ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας και μαζί με τον πρόεδρο, Εμμανουήλ Πλειώνη, παρέστησαν στα γυρίσματα του βίντεο προβολής του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή «CLIMPACT»....

Πότε και που φίλοι και συγγενείς θα πουν το τελευταίο αντίο στην Αλεξάνδρα
Tην Πέμπτη 4-6-2020, συγγενείς και φίλοι θα πουν το «τελευταίο αντίο»...
Προσκλητήριο για τη «νέα γεωργία» - Μια μεγάλη επένδυση έρχεται στην Κορινθία

Προσκλητήριο για τη «νέα γεωργία» - Μια μεγάλη επένδυση έρχεται στην ΚορινθίαΣτον αποκλειστικό έλεγχο της πολυεθνικής Adama Agriculture BV περνάει και τυπικά η Άλφα Γεωργικά Εφόδια μετά το «πράσινο φως» που άναψε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για την ολοκλήρωση του ντηλ που είχε γνωστοποιηθεί από τα τέλη του 2019....

Γιάννης Γκεζερλής: Περήφανος και συγκινημένος για την κόρη του - Δείτε τι έγραψε


Περήφανος και συγκινημένος για την κόρη του ...

Π.Νίκας: Έτοιμο να σφυρίξει το τρένο σε Κόρινθο - Ναύπλιο (video)Έτοιμο να σφυρίξει το τρένο σε Κόρινθο - Ναύπλιο.| Ξαναμπαίνει ο σιδηρόδρομος στις ράγες..

Θανάσης Βέγγος: Ο καλός μας άνθρωπος και η ζωή του στην ΚορινθίαΟ διαχρονικά αγαπημένος ηθοποιός των Ελλήνων γεννήθηκε σαν σήμερα – Σε ποιο χωριό της Κορινθίας είχε το εξοχικό του – Οι φήμες για την ταφή του...

Σολομός Κορινθίας: Αυτοκίνητο «μπούκαρε» στην είσοδο ταβέρνας (εικόνες & video)
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 2 Ιουνίου στην Π.Ε.Ο Κορίνθου-Άργους και συγκεκριμένα στο Σολομό Κορινθίας, όταν οδηγός Ι.Χ οχήματος, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου....
Οι νέοι κανόνες στις παραλίες: Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται

Οι νέοι κανόνες στις παραλίες: Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεταιΔημοσιεύθηκε σήμερα Τρίτη η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Εσωτερικών, που ορίζει τους κανόνες τήρησης των αποστάσεων σε οργανωμένες και μη παραλίες για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού και επιτρέπεται πλέον, η παρασκευή ροφημάτων όπως καφέ, χυμό, κ.λπ. αλλά εξακολουθεί η απαγόρευση για την αναμετάδοση μουσικής, η διοργάνωση εκδηλώσεων και η χρήση του μπαρ για την παραμονή των πελατών.....
Τουρισμός και covid-19: 200.000€ από την περιφέρεια Πελοποννήσου για εκπαίδευση προσωπικού

Τουρισμός και covid-19: 200.000€ από την περιφέρεια Πελοποννήσου για εκπαίδευση προσωπικού
 Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, στη συνεδρίασή του σήμερα Δευτέρα 1η Ιουνίου,η διάθεση πίστωσης περί τις 200.000 ευρώ, για την εκπαίδευση των εργαζομένων στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού ως προς τον τρόπο αποτροπής διάδοσης του κορονοϊού....
Οι έμποροι της Πελοποννήσου σε ετοιμότητα «πολέμου»

Οι έμποροι της Πελοποννήσου σε ετοιμότητα «πολέμου»
 Οι Έμποροι της Πελοποννήσου και της Νοτιοδυτικής Ελλάδας συμμετέχουν με άλλους κοινωνικούς εταίρους στην κινητοποίηση της Τετάρτης 3 Ιουνίου και ώρα 9 π.μ. με παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπου θα συζητηθούν όλα τα τρέχοντα ζητήματα που προέκυψαν από την πανδημία του κορωνοϊού...

Ο Αγιορείτης μοναχός με καταγωγή από την Κορινθία ευλογεί με τη σημαία του τους Ικάρους (video)
Ο μοναχός Ιωσήφ, σκαρφαλωμένος στα βράχια , με τον επικίνδυνο γκρεμό να χάσκει κάτω από τα πόδια του, περιμένει τους Έλληνες πιλότους μετά το τέλος των αερομαχιών....
Εικόνες σοκ από την Πειραιώς: Φορτηγό έπεσε σε γραφεία εταιρίας – O οδηγός έπαθε έμφραγμα

Εικόνες σοκ από την Πειραιώς: Φορτηγό έπεσε σε γραφεία εταιρίας – O οδηγός έπαθε έμφραγμαΣυγκλονιστικές οι πρώτες εικόνες από το τροχαίο στην Πειραιώς. Φορτηγό έπεσε πάνω σε γραφεία μεταφορικής εταιρίας. Πανικόβλητοι πρόλαβαν να φύγουν οι υπάλληλοι....